ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต (Passport)

พอดีต้องทำหนังสือเดินทาง (Passport) ใหม่เลยมาบันทึกกันลืมไว้หน่อย ซึ่งสำนักงานฯที่ใกล้บ้านสุด จะเป็น
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. เงิน 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียม)
 3. เงิน 60 บาท (กรณีส่ง EMS)
 4. พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เจ้าหน้าที่เรียกให้ไปวัดส่วนสูง
 4. เก็บลายนิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและขวาและถ่ายรูปใบหน้า
 5. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ และรอรับเอกสาร 
 6. ไปจ่ายเงินตรงช่องการเงิน 1,000 บาท กรณีส่ง EMS เพิ่มอีก 40-60 บาท
 7. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม Passport

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash